Znásilnění Támar

2 Samuelova 13:1 Potom se přihodilo toto: Davidův syn Abšalóm měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnón. 2 Amnón se tak soužil, že až pro svou sestru Támaru onemocněl; byla to panna a Amnónovi připadalo nemožné něco si s ní začít.

3 Amnón však měl přítele jménem Jónadaba, syna Davidova bratra Šimey. Jónadab byl muž velmi protřelý. 4 Ten se ho zeptal: "Proč tak den ode dne chřadneš, královský synu? Nepovíš mi to?" Amnón mu odvětil: "Miluji Támaru, sestru svého bratra Abšalóma." 5 Jónadab mu poradil: "Ulehni na lůžko a předstírej nemoc. Tvůj otec se na tebe přijde podívat a ty mu řekneš: »Nechť přijde prosím má sestra Támar a posilní mě jídlem. Ale ať dělá ten posilující pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst z jejích rukou.«" 6 Amnón tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na něho přišel podívat. Amnón králi řekl: "Nechť přijde prosím má sestra Támar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych se z její ruky posilnil." 7 David poslal k Támaře do domu vzkaz: "Jdi prosím do domu svého bratra Amnóna a udělej mu posilující pokrm. 8 Támar tedy šla do domu svého bratra Amnóna. On ležel. Vzala těsto, uhnětla je a před jeho očima udělala srdíčka a připravila je.9 Pak vzala pánev a vyklopila je před něho, ale on odmítal jíst. Poručil: "Ať jdou všichni pryč!" Všichni tedy šli pryč.10 Pak řekl Amnón Támaře: "Přines ten posilující pokrm do pokojíka a já se posilním z tvé ruky." Támar vzala srdíčka, která udělala, a přinesla je do pokojíka svému bratru Amnónovi.11 Když k němu však přistoupila, aby mu dala jíst, uchopil ji a řekl jí: "Pojď, spi se mnou, má sestro!12 Odvětila mu: "Ne, můj bratře, neponižuj mne! To se v Izraeli přece nedělá! Nedopouštěj se té hanebnosti!13 Kam bych se poděla se svou potupou? A ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný bloud. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře."14 On však na to nedal a neposlechl; zmocnil se jí, ponížil ji a spal s ní.15 Pak ji však Amnón začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou ji miloval. Amnón jí poručil: "Ihned odejdi!"16 Řekla mu: "Nemám proč. To, že mě vyháníš, je mnohem větší zlo než předešlé, jehož ses na mně dopustil." Ale on ji nechtěl slyšet.17 Zavolal mládence, který mu posluhoval, a poručil: "Ať ji hned ode mne vyvedou! A zavři za ní dveře."18 Měla na sobě pestře tkanou suknici; takové řízy totiž oblékaly královské dcery panny. Jeho sluha ji tedy vyvedl a zavřel za ní dveře.19 Támar si posypala hlavu prachem a roztrhla pestře tkanou suknici, kterou měla na sobě, položila si ruku na hlavu a odcházela s úpěnlivým nářkem.20 Její bratr Abšalóm se jí zeptal: "Nebyl s tebou tvůj bratříček Amnón? Ale teď, má sestro, mlč. Je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci." Zneuctěná Támar se usídlila v domě svého bratra Abšalóma.21 Když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice vzplanul.22 Abšalóm už nepromluvil s Amnónem ani v dobrém ani ve zlém. Abšalóm totiž Amnóna nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Támaru.

23 Po dvou letech se přihodilo, že Abšalóm slavil stříž ovcí v Baal-chasóru, jenž je nedaleko Efrajimu. Abšalóm pozval všechny královské syny24 a předstoupil před krále s prosbou: "Hle, tvůj otrok slaví stříž. Nechť jde prosím král a jeho služebníci s tvým otrokem."25 Král však Abšalómovi odvětil: "Nikoli, můj synu. Všichni jít nemůžeme, nechceme ti být na obtíž." A ač na něho naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu.26 Abšalóm tedy řekl: "Nemohl by s námi jít můj bratr Amnón?" Král se ho zeptal: "Proč má s tebou jit?"27 Ale když Abšalóm na něho naléhal, poslal s ním Amnóna i všechny královské syny.28 Abšalóm přikázal své družině: "Hleďte, až bude Amnón rozjařen vínem a až vám řeknu: »Bijte Amnóna!«, usmrťte ho a nebojte se. Je to na můj příkaz. Buďte rozhodní a stateční!"29 Abšalómova družina naložila s Amnónem podle Abšalómova příkazu. Tu se všichni královští synové zvedli, vsedli na mezky a dali se na útěk.30 Byli ještě na cestě, když Davidovi došla zpráva: "Abšalóm pobil všechny královské syny, nezůstal z nich ani jeden."

31 Král povstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli s roztrženými rouchy. 2 Sam 13, 1 - 31

Naše doba udělala ze sexu boha, který slibuje lásku, vydání se, splynutí, extázi, zapomenutí na bolest – v podstatě to, co slibují všechna náboženství. Stejné ty bylo i kdysi. Pán Bůh nastavuje jiná měřítka a chce zůstat Bohem i v této oblasti.

Jedná se o dost smutný a krutý příběh, který ukazuje na sexualitu uvolněnou z hranic, ale i na rozvrat v Davidově rodině, který David započal tím, že kdysi podlehl pokušení s Betšebou. Amnon, který znásilní Támar, je jejím polovičním bratrem. Mají stejného otce – Davida, ale jinou matku. Amnón je Davidův nejstarší syn, kterého měl z „Achínóamy Jizreelské“, Támar měl z jakousi Maakou. Nicméně v tomto případě jablko – tedy syn, nepadá daleko od stromu.

Příběh není hezký, zároveň ukazuje, jak málo – pokud vůbec, se lidé mění.

Když čteme příběh pozorně, pak je v něm na první čtení určitá nelogičnost, nebo disproporce. Jde o to, že pokud někoho milujeme, chceme pro něj to nejlepší a zcela určitě mu nechceme ublížit. Asi se shodneme, že Amnon Támaře ublížil, jenže náš text začíná konstatováním, že „Amnón miloval Támar“ a to dokonce tak, že se kvůli lásce k ní roznemohl. Trochu nám to připomíná slova K. H. Máchy: „Kdo kdy ve světě vynalezl lásku, který lásky moci ubrání? Ona nezná místa, nezná času, každého si ona podmaní.“ Mám na mysli slova „každého si podmaní“. V tomto příběhu to vypadá, že si podmanila Amnóna, že se její síle není schopen bránit. Skoro jako bychom četli červenou knihovnu nebo romantický román či báseň. Problém je, že se po chvíli z červené knihovny stane černá kronika a z romantické literatury se stane horor. A toto se opakuje v dějinách v této oblasti mnohokrát. Z požehnání se může stát prokletí. Na vině pak není Bůh, ani sex, ani láska, ale hřích.

Amnón „miloval, až se roznemohl“. Dokonce čteme, že mu připadalo nemožné, si „s ní něco začít“. Řekli bychom, že takový zvrhlík bude myslet jen na jedno, ale zpočátku byl tak okouzlen, že jí nechtěl ublížit. Postupně ale z příběhu vidíme, že se jednalo o něco jiného, než lásku. Jednalo se o touhu, která s láskou může, ale také vůbec nemusí mít nic společného. Jiný pohled je, že je na příběh hleděno z mužské perspektivy. Tedy muž vidí ženu, která se mu líbí, nebo jinak řečeno, která ho eroticky přitahuje, a najednou cítí, že se do ní zamiloval. Toto se stává jak svobodným, tak ženatým, jak v době krále Davida, tak dnes. Nesprávně se tomu říká láska, jenže ve skutečnosti je to především erotická přitažlivost, protože láska je něco jiného, než že se mi někdo líbí popř. víc, než představa, že spolu budeme spát. To, že se Amnónovi Támar líbí, není hřích.Tragédie se spustí, když začne vymýšlet plány, jak Támar dostat do postele, nebo jinak řečeno, jak z ní udělat objekt své neovladatelné touhy. Jak na Támar se nakonec dozví od svého „protřelého kamaráda“, který vymyslí plán. Udělejme zde odbočku. Je otázka, kde bereme informace, co je sex, ale i jak mají vypadat vztahy mezi mužem a ženou. Je jasné, že jsme konfrontováni s pohledem internetu, časopisů pro dívky a pro ženy, kolegů, kamarádů a ti mají často podobný pohled jako Amnónův kamarád. Čím plníme v oblasti vztahů i erotiky svoji mysl? Normální je líbí se ti, no tak se s ní vyspi. Nevaž se, odvaž se. Pokud patříme Kristu, pak se z těmito názory neztotožňujeme, ale jedna věc je neztotožňovat se, druhá potom kde brát zdravé informace právě třeba o oblasti vztahů. Myslím, že i o těchto oblastech je třeba mezi sebou hovořit nebo číst věci, která oblast sexuality reflektují z pohledu křesťanství…

Z příběhu stále více vidíme, že Amnón vidí nikoli Támar, ale to, co vidí muži, když se dívají na pornografii, nebo pokud se neovládají, tak i na ženy obecně. Amnón stejně jako kdysi jeho otec když viděl koupající se Batšebu, vidí krásné tělo, do kterého se zamiloval. Nevidí duši, nevidí ženu, ale vidí kus masa, které je tu od toho, aby ho uspokojilo. V tomto příběhu je skryto, jak funguje mužská sexualita. Amnón vidí krásnou ženu, sní si svoje erotické sny, kde ona hraje hlavní roli a to mu stačí k sexu. Neříkám, že muž nepotřebuje žádný vztah, ale v té nejmělčejší  rovině sexuality vztah vlastně nepotřebuje. Potřebuje jen tělo. V tomto příběhu vidíme tragický obraz sexuality odtržené od vztahu. Vidíme obraz, kdy se sexualita stává prokletím.

Támar na tento způsob „vztahu“ – stejně jako každá normální žena nechce přistoupit. Na rozdíl od Amnóna vztah potřebuje, nestačí mu, jak vypadá, nechce se nechat ponížit a tak rychle vymyslí plán. Prosí, ať si Amnón vyprosí svolení Davida. Nejde o to, aby David povolil znásilnění, ale aby dal svolení ke svatbě. Jenže to podle zákona kvůli příbuzenství nešlo (Lev 18, 9). Támar chce získat čas, protože ví, že to David nepovolí. To samé ale věděl Amnón… a proto se nenechá napálit a v podstatě Támar znásilní.

Co se stane poté, když dojde k sexu? Čekali bychom, že se rozvinou slova o tom, že ji Amnón miloval. Teď, „když se poznali i v posteli“ – jak se dnes s oblibou říká, by měl nastat ten pravý vztah. Ne od Támar, ale určitě od Amnóna. Jenže čteme, že ji začal nenávidět.

Odhodil ji od sebe a odmítl přijmout jakoukoli zodpovědnost. Sex je přece od toho, abychom si užili, nikoli ten druhý ne!? Proč se Amnón takto odporně chová? Přece mu nakonec vyhověla. Jeho vztah k ní se obrátí proto, že už mu nemá co dát a že to poslední o co stojí je, aby nesl nějakou zodpovědnost. Amnón nestál o vztah, ale jen o její tělo. To vidíme i nad slovy Támar, která říká: „To, že mě vyhazuješ je ještě horší zlo, než to, co jsi udělal před chvílí“. Jinými slovy jednáš se mnou jako s kusem hadru, jako s věcí na jedno použití, jako s plastovým kelímkem, z kterého když se někdo napije, tak ho zahodí, protože splnil svůj úkol a nyní je nepoužitelný. Zároveň vidíme ještě jiný princip. Poté, co se vše stalo, Amnón začal Támar nenávidět. Proč? Protože sexualita je hluboce spojena s naší identitou, tedy s tím kdo jsme. Zranění ale třeba i necitlivost v této oblasti bývají spojeny s hlubokými zářezy na duši a vůbec nemusí jít o takto drastické konce, o jakých čteme v tomto oddíle. Ke zranění v této oblasti klidně může docházet a dochází i v manželství.

Jde o to, že jsem se někomu hluboce otevřel a on toho využil, nebo spíše zneužil nebo zlehčil a to bolí dvojnásob. Jenže příběh nekončí. Nevěra a sexuální svévole rozpoutává nenávist a pomstu. Bratr Támar Abšalóm po dvou letech lstí zavraždí Amnóna. Když se to David dozví, roztrhne roucho a je hluboce zklamán. Prožije zneuctění dcery, zavraždění syna a rozkol s dalším synem. Důvodů je jistě více, ale kdesi na počátku byl jeho vztah s Batšebou. Eros, sexualita, která je Božím darem se v tomto příběhu stává modlou nebo divokou vodou, která se vylila z břehů a ničí vše, co ji přijde do cesty. Nejedná se o svobodu, ale o anarchii a v konečném důsledku o zmar. Nikdo nepochybuje, že kdysi David a později Amnón si sex na chvíli skvěle užili. Jenže…

Lze si z tohoto příběhu něco vzít? Jistě ne nějaké jednoduché návody, ale jisté principy ano.

Člověk je sexuální bytost, sex i touha je Boží dar, který má sílu jak destruktivní tak konstruktivní. Bůh v této oblasti dal hranice, které fungují, ale fungují jen v rámci hranic. Těmito hranicemi je manželství, věrnost a láska. Jakmile jakákoli z těchto oblastí chybí, je zle.

Sexualita se stává pohromou, je-li člověk veden pouze chtíčem nebo romantickou láskou. U mužů může být problém první, u žen druhé. Celý příběh nezačíná v posteli, ale v představách a myšlenkách. Proto když tyto myšlenky přichází, je třeba se jich zbavit, nenechat je působit. Sílu myšlenek ukazuje obrat, že Amnón z nich onemocněl. Nebyl naprosto schopen se ovládat.

V této oblasti má k sobě strašně blízko láska a nenávist. Proto je třeba oblasti spojené se sexualitou komunikovat citlivě. Problém je, že právě o této oblasti se mnohokrát komunikuje velmi hrubě a to zraňuje nebo že se sexualita redukuje jen a pouze na to, zdá se chce mě. Slyšel jsem povzdech věřícího muže, já snad budu nevěrný, protože moje žena je zcela frigidní, nebo povzdech věřící ženy – cítím se jak věc. Výsledkem je napětí a nedorozumění.

Amnón udělal chybu, kterou udělalo mnoho lidí před a po něm – i když mnohokrát ne takto brutálně. Chtěl sex hned, rychle, bez úsilí, bez vztahu. Toto ale nemůže fungovat. Jemu to nic nepřineslo a Támar to ponížilo. A toto nebezpečí hrozí jak svobodným tak, ženatým.

Právě proto, že tato oblast je tak citlivá, je třeba o ní komunikovat a to nejen spolu, ale i s někým,  komu věřím.

I tuto oblast vydávat Bohu. Není to nic snadného, ale je třeba i o tomto s PB mluvit ať jste svobodní nebo sezdaní….