Duchovní chirurgie - J 3

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel,který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty,není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě,nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." Nikodém muřekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupitdo těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen,amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít dokrálovství Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, jeduch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce,jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým,kdo se narodil z Ducha." Nikodém se ho otázal: "Jak se to můžestát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen,amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli,ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil opozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil nanebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hadana poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, mělživot věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Synana svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, nenísouzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného SynaBožího. J 3, 1 - 18

Když čteme příběh o Nikodémovi, potom nám možná v něčem může připomínat to,čemu se říká "česká víra". Ta se slovy některých religionistů projevuje tím, žeje plachá. Ona plachost se v tomto příběhu ukazuje v tom, že Nikodémpřichází v noci. Důvodem mohlo být, že se styděl za to, že hovořís Ježíšem, nebo že chtěl mít dostatek času na rozhovor, možná že byl přesden hodně zaneprázdněný. Osobně si ale myslím, že nestál o to, aby hos Ježíšem někdo viděl. Ježíš nebyl oblíbený u náboženského establishmentua Nikodém k němu patřil. Proto nechtěl, aby ho viděli jeho kolegové.Zároveň přes mínění okolí, se nespokojí s tím, co se o Ježíšovi říká. Kdyžsi někdy s lidmi povídám o jejich víře vždy znovu a znovu jsem překvapen,proč nevěří. Jsem překvapen důvody, které uvádí, protože ty často s vírounemají moc co společného. Jenže my někdy chceme věřit tomu, co jsme si samivytvořili, protože takto je to pohodlnější. Bůh je takový a takový, a protov něj nemohu věřit, problém nemám já, ale Bůh. Křesťanství je takové atakové a proto nemohu být křesťanem. Jenže co když je to ještě trochu jinak?  Nikodém je sympatický tím, že se nespokojís míněním mainstreamu, svého okolí a ptá se. A tak ještě před tím, než sevůbec podíváme do našeho textu, můžeme se inspirovat právě tím, že prvnímkrokem k tomu, aby člověk poznal Ježíše, je právě ona ochota ptát se, nenechatse ovlivnit tím, "co se říká" a někdy slyšet hlasy, které jsou nevítané.

Nikodémví, že Ježíš není jen tak někdo, že to není jen jeden z mnoha učitelů. PoNikodémovi byli mnozí další, kteří poznali, že Ježíš není jen tak někdo. Vybral jsem dva:

Napoleonve vyhnanství - Alexandr, Caesar, Karel Veliký ijá sám jsme založili veliké říše, ale oč se opírala naše moc? O násilí! JežíšKristus založil svou říši na lásce a ještě dnes by tisíce lidí pro něhoobětovali život. Zde je Vítěz, který vpravdě sjednocuje. Vládci světa se všímsvým nadáním ztroskotali na tom, že sice získali celý svět, ale asi anijediného opravdového přítele. Svazek, který spojuje Ježíše Krista a jehovykoupené, je svatější a mocnější než jakékoli jiné spojení. Všichni, kteří vNěho opravdově věří, cítí tuto nadpřirozenou moc lásky. Milují někoho, kohonikdy neviděli. To je skutečnost, kterou žádný lidský rozum nepochopí...

"Jako dítě jsem byl vychovávaný na Talmudu. Jsem Žid, ale zářivá postavaz Nazareta mě fascinuje." Albert Einstein

 

Mohl ibychom uvést další a další příklady známých lidí, kteří věřili v Krista,protože možná  podobně věřil i Nikodém apo něm i mnoho dalších lidí. Jenže Ježíš najednou udělá výhybku a řekne něco,čím by dnes asi popudil leckoho - Boží království, tedy i toho, kdov tomto království panuje - Boha, nemůže spatřit každý. V královstvínemůže každý vidět krále, stejně tak v Božím království. Kdo ale ano? Co jetomu potřeba? Nestačí jen věřit, že Ježíš existoval, že Bůh stvořil tento svět,nestačí být slušným člověkem - což Nikodém nepochybně byl. To vše je jennáboženství, nikoli křesťanská víra. Aby člověk poznal krále, tedy Hospodina,musí se znovu narodit. V tom je pointa. Nikodém chápe, že fyzicky je totoneproveditelné, proto se ptá, co to znamená? Ježíš odpovídá:

"Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a zDucha, nemůže vejít do království Božího.

Cotato slova znamenají? Ukazuje voda na křest? Je tedy křest jakousi automatickoupojistkou do Božího království, k tomu, abych se stal křesťanem?

Nikodém se podivuje a dostane trochu výtku - ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? Co mávědět? O co vlastně jde? Co je to nové narození? Nebo ještě konkrétněji - co toznamená stát se křesťanem? Znovuzrodit se? Nechat se pokřtít? Text, na kterýJežíš odkazuje, je v Ezechielovi 36, 24 - 27. Jedná se o jedenz klíčových textů celé Bible.

Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí apřivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistímvás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám novésrdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamennéa dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budeteřídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ez 36, 24 - 27

Totoje proroctví vyřčené mnoho let před příchodem Krista, které zaslibuje, že ažpřijde Mesiáš, lidé dostanou nová srdce a nového ducha. Tedy aby to bylo ještězamotanější, nejde jen o nové narození, ale ještě navíc o transplantaci srdce anového ducha. Takže stát se křesťanem znamená tři věci - reinkarnace,transplantace a respirace. Dělat duchovního je v podstatě jen jiný druhchirurgie.

Asi není třeba říkat, že se jedná o metafory, které něco znamenají. Co? Copotřeboval Nikodém a co potřebuje každý člověk? Jak projít onou duchovníchirurgií? V textu čteme o novém narození a to z vody, která je zde jakosymbol obmytí, očištění a to nikoli od tělesné špíny, ale od - hříchu, který jezde nazván modlou. To zní poněkud archaicky, ale i dnes říkáme položit něco naoltář... úspěchu, své děti, svým cílům. Kolik lidí dnes obětuje své děti. Dřívese hodili do ohně nějakému bohu, dnes se obětují jejich duše, když setřeba rozvádí rodiče, protože si našli někoho dalšího. Neradi to slyšíme, alenejedná se oběť dětí? Někdo musí platit daň, zde to jsou děti. Kolikrátobětujeme svoje zdraví - kvůli modle úspěchu a kariéře. Kolikrát obětujemesvoji integritu a poctivost, kvůli penězům. Jenom třeba výmluva - nebyl jsemtam a přitom jsem tam byl, byl jsem nemocný a přitom mi nic nebylo - není totoobětování své integrity? Modla v dobách, kdy byla psána Bible, byl nějakývýtvor, který dával lidem jistotu. Nějaká kotva, o kterou se lidé mohli opřít.Dnes se změnilo pouze to, o co se opíráme. Není to tele, ale něco nebo někdo jiný.Ježíš a vlastně celá Bible hovoří o tom, že cokoli je důležitější než Bůh,cokoli je onou jistotou, kotvou, je v Božích očích modla. A právě ono novénarození z vody znamená očištění od model a položení Boha a toho, co sejemu líbí na první místo. Ale není to jen narození z vody, ale iz Ducha. Zde je myšlen Duch svatý, jako třetí osoba trojice, který dělás duchovně mrtvých lidí lidi živé pro Boha. Na jednu stranu my seodvracíme od model, na stranu druhou Duch dává život.

Druhávěc je transplantace - srdce - ze srdce kamenného je srdce z masa. Co toznamená? Jedna z charakteristik kamene je, že necítí. Pro některé lidi jevíra souborem mrtvých předpisů, principů, nařízení, zákazů a příkazů. Jenže toje zoufale málo. K takové víře není třeba Ježíš, ale stačí nějaký zákoníknebo breviář slušného chování. Maso byl ve SZ symbol dostatku, prosperity,radosti, požehnání. Kámen byl všude, maso bylo jen pro některé. Zabít tučnétele bylo něco. Srdce zde znamená celou osobnost, nové srdce novou osobnost,která se díky setkání s Ježíšem stává duchovně živou. Najednou prosperujia to nikoli díky penězům, ale tomu, že jsem ve spojení s Ježíšem, že hoznám už nikoli z doslechu, od druhých, z druhé ruky, ale osobně. Najednoumám nové srdce - citlivé na Boha.

Respirace- dostanete nového Ducha. Nechci zabředávat do teorií ducha, duše, těla. To, coje z Písma jasné, je, že na jednu stranu se my rozhodujemek následování Krista, na stranu druhou toto koná Bůh skrze Ducha svatého.Když člověk uvěří, dostává dar Ducha svatého. Tedy na jednu stranu jsme to my,kdo se rozhodujeme pro Boha, na stranu druhou nás k sobě přitáhl Bůh,skrze svého Ducha. Platí obojí naráz, i když to nedává logicky úplně smysl.Nicméně je zde jedna důležitá lekce - je-li to Bůh, kdo k sobě přitahuje,církev se nemusí dopouštět manipulace, není třeba v sobě víru vynucovat.Je to Bůh, kdo vede, my jen spolupracujeme.

KdyžJežíš projde tyto tři oblasti - nové narození, srdce a ducha, jeho rozhovorústí do slavné věty Neboť Bůh tak milovalsvět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, aleměl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale abyskrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je jižodsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

V tétovětě je řečeno to podstatné. Z Boží strany bylo učiněno vše. Bůh dal svéhosyna, který zaplatil za naše viny. Jenže aby nám bylo odpuštěno, potřebujeme seznovuzrodit. Svoje hříchy, které nás oddělují od Boha, nenapravíme, potřebujemeudělat tlustou čáru.

Představtesi to tak, že jdete k lékaři a díky celoživotním návykům máte zničenéplíce a srdce. Lékař vám nabídne nové, ale problém je v tom, že tyto novéorgány dostanete jen od někoho, koho znáte a on bude muset za vás zemřít.Rozhodne se toto podstoupit, protože vás má rád. To, co vy musíte udělat jeuznat, že jste si chorobu způsobili sami a oběť přijmout.

Totose stalo před 2000 lety, když za vás a za mě zemřel Ježíš. Otázka je, zdachceme onu duchovní transplantaci podstoupit a vykročit na cestu novým životem...