Král David

 

 

 

Král David – studium pro skupinky.  Protože se jedná o delší oddíly Písma, je třeba, aby si členové skupinky texty pročetli dopředu doma. Doporučuji si pro úplnost přečíst celou 1 a 2. Samuelovu, protože budete probírat jen některé pasáže Davidova života.

První setkání: Pokuste se jako skupinka sestavit životopis tohoto krále.

Z toho co víte, se pokuste napsat (formulovat Davidovi silné a slabé vlastnosti)

 

1.    Davidovo vyvolení… 1 Sam 16

Děj se odehrává v době, kdy je Saul již zavržen a prorok Samuel je proto osloven, aby pomazal za krále Saulova nástupce. Je jím David.

Čtěte 1 Sam 16, 1 - 13

1.       David, jako další Izraelský král, nemá a ani nesmí být samozvanec. Má být „pomazaný“, což znamenalo mj. vyvolení a oddělení do služby nebo k určitému úkolu. Jak to vnímáš dnes – potřebujeme jako křesťané „pomazání“ Duchem svatým do služby? Nebo jinak řečeno povolání? Jakou roli v tom hraje naše poznání Boha a jakou roli druzí? Prožil jsi někdy povolání do něčeho? (Nemusíš se omazovat jen na službu v církvi)

2.       Sk 13:2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." Zde čteme o oddělení. Ponechme stranou technické detaily typu „jakým hlasem mluví D. sv.“ a zaměřme se na jádro věci. Čteme zde o bohoslužbě, půstu, modlitbách a naslouchání D. sv. Navíc jak Pavel, tak Barnabáš byli lidé, kteří dokázali argumentovat, měli určitá přirozená obdarování. Jak myslíte, že lze rozpoznat obdarování? Jaký si z textu vzít příklad? Prosil jsi někdy o vystrojení Duchem do služby? Pokud ne, chceš to zkusit? Má to smysl? Jaký?

3.       Vv 7 máme určitý postup, jak má Samuel postupovat při hledání krále, i když zde je to řečeno v souvislosti se zavržením Saule. Klíčová myšlenka je, že Hospodin se dívá na srdce, nikoli na vzhled. David později prosí o čisté srdce (Ž 51, 12). V Bibli je srdce osobnosti. Máme milovat Hospodina z celého srdce. Srdce je zároveň nejúskočnější… Jak si uchovat čisté srdce? Kde pociťuješ tlaky na to, aby tvoje srdce nebylo při Bohu?

4.       Čtěte Mt 5, 8. Jak podle tebe souvisí čisté srdce s viděním Boha? Co bys chtěl příští týden dělat pro to, aby tvoje srdce zůstávalo v čistotě?

 David je sice krásného vzhledu (nakonec i toto Bible komentuje), ale v rodině je outsider. Vv 11 vidíme, že jeho otce ani nenapadlo, že by vyvoleným mohl být právě David. Zde vidíme, že naše a Boží představy jsou někdy jiné. Kdy jsi zažil, že jsi měl v něčem jasno, a Pán Bůh tě zastavil a tvoje představy nebo směřování změnil? Kdy ti to došlo?

5.       V následujícím textu čteme o „změně perspektivy“:  Fil 1:12 - 14 Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. To, co jiní viděli jako „průšvih“, Pavel posuzuje jinak. Zkus se zamyslet nad nějakou složitou situací, kterou procházíš a přemýšlej, modli se, zda ti skrze ni nechce Pán něco ukázat. Zkus se o tom sdílet se skupinkou a modlete se za to společně. Modlete se za změnu perspektivy…

 

2.   Davidovo vyvolení II.

 

1.       Čtěte 1 Sam 14 – 32. Čteme zde, že do Saula vstupoval zlý duch od Boha. Nevíme detaily, jisté je, že Saul vyhledá Davida, aby mu hrál na lyru a tím ho zklidňoval. Později se David stává Saulovým zbrojnošem - vv 21. Vv 23 čteme, že Davidovo hraní Saulovi skutečně pomáhalo. Vidíme zde jeden důležitý princip – záleží na tom, co do sebe vpouštíme (hudba, slova, text atd.) Jak jsi na tom ty? Co tě zneklidňuje? Otevíráš se dobrým věcem? Srv. Fil 4, 8; Řím 12, 1 – 2

2.       Jaké – konkrétně, oblasti, vnímáš jako nebezpečné v tom smyslu, že nás mohou duchovně ovlivňovat? Jaké naopak pozitivní (mimo Písma)?

3.       Čteme, že David Saula zklidňoval hudbou (vv 23).  Jakou roli hraje v tvém životě hudba a chvály? Jakou vnímáš jejich roli v křesťanském životě? Jak vidíš jejich důležitost v bohoslužbě?

4.       V následujících textech je určité vymezení těch, kdo Boha chválí. Ž 22:24 Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! Ž 113:1 Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! Ef 5:19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Jak bys toto vymezení pojmenoval svými slovy? Jako by chvály byli jen pro některé… a ukazovali na víc, než jen zpěv.

5.       David nebyl od počátku „hvězdou“. Dělal „u ovcí“, potom zbrojnoše atd. Podobný osud stihl i mnoho jiných velkých lidí v Bibli. Např. Mojžíše, Josefa a další. Proč? Jak to souvisí s charakterem. Srv., Mt 25, 23 Jak jsi na tom s věrností v malém ty? Dokážeš se věnovat „malým věcem“? 

6.       V souvislosti s předchozí otázkou čtěte Ž 131. Jak na tebe tento Žalm působí? Kde Žalmista bere svůj klid a jak jeho příklad aplikovat v našich životech? Co podle toho Žalmu člověka vede k neklidu (není to explicitně řečeno, ale dá se to domyslet). Jak se to projevuje u tebe a jaká je ochrana?

 

3.   David a Goliáš

Čtěte: 1 Sam 17

1.       Vidíme seřazené jednotky, „řada proti řadě“ a nic se neděje. Problémem pasivity Izraelců byl strach (vv. 11). Jak je zde popisovaný strach Izraelců? Kdy si se něčeho hodně bál? Jak jsi reagoval? Proč je to právě strach, který nás někdy paralizuje na cestě víry?  Jak se to projevuje?

2.       Vv. 25 – 26 vidíme, co Davida rozzlobilo? Přece se to ale jeho osobně nijak netýkalo… Srv. s Ž 69, 10 – jak bys tento text přenesl do svojí reality? Jak prožíváš, když je „Boží dílo“ nebo Boží věci potupovány? Vysmívány? Znevažovány?

3.       V. 32 – 37  David se rozhoduje jít do souboje. Všimnete si, co vidí Saul a co David. Saul vidí obra, David vidí Hospodina (v. 36) Oba vidí stejnou realitu, ale oba jí vidí zároveň jinak. Z čeho vychází Davidova jistota? (35 a 36) Jak se ty opíráš při rozhodování i dřívější (byť někdy i malé) zkušenosti s Pánem? Můžeš uvést nějaký příklad? David počítal s Hospodinem na pastvě, proto s ním počítal i nyní… Jak toto aplikovat do života?

4.       V. 38 – 40 David odmítne zbroj, kterou mu dá Saul a vezme si to, co ovládá. Jakoby „zůstane tím, kým ho Hospodin udělal“. Nestylizuje se do někoho jiného. Kde myslíš, že jsi obdarovaný? Co umíš a co bys chtěl použít ve službě PB? Protože se na tuto otázku nesnadno odpovídá před druhými, řekněte si ve skupince vzájemně, v čem u druhých vidíte obdarování (srv. s Řím 12, 6; 1 Kor 12, 8).

5.       Vidíme, že udatnost a důvěra jednoho člověka (Davida) má veliký vliv na ostatní (celou armádu). Tedy že naše životy a postoje ovlivňují další. Jaký myslíš, že máš vliv na svoje „spolubojovníky ve víře“? Jak moc potřebujeme/potřebuješ v životě vidět vzory? Inspiraci? Máš takové lidi kolem sebe?

6.       Vidíme, že víra resp. důvěra v Hospodina „přemáhá svět“. Existuje nějaká oblast, kde potřebuješ posílit svoji důvěru v Hospodina?

 

4.     1 Sam 18 – 20 David a Jonatan – o přátelství (vybrané texty)

 

1.       Čeho si u přátel nejvíce vážíš?  Komu bys volal ve dvě ráno, že ti zkolabovalo auto s tím, aby ti jel pomoc? (Neodpovídej odtahovce)

2.       Jonatan byl Saulův syn a tedy následník trůnu. Přesto se Davida a především jeho úspěchu nebál. Tento postoj je v rozporu se Saulovým postojem - v. 18, 6 – 9 a 14.  Jak dokážeš přát druhým úspěch? Jak se vyrovnáváš se závistí druhých? Co lidem obecně brání přát druhým?

3.       V 18, 4 čteme, že Jonatan dal Davidovi svoji zbroj. Jakoby se mu otevřel na znamení přátelství. Co ti brání v tom, abys dokázal k druhým přistupovat otevřeně? Abys ze sebe sundal pomyslné kruhy (zbroj), za které se ukrýváš? O co může jít?

4.       V 19, 1 – 7 Jonatan se Davida zastává, hovoří o něm hezky i v jeho nepřítomnosti. Vidíme, že svoji oddanost myslel vážně. Jak o druhých hovoříš, když nejsou přítomni?  Jaká je praxe u tebe v práci? Jak tuto věc vnímáš ve sboru?

5.       20, 4; 9 – 17 Přátelství Jonatana a Davida se projevilo i ve zcela konkrétní podobě – když Davidovi „teklo do bot“. Jak oddanost Jonatana dopadla, čteme 30 – 33. Sklidí Saulovu nenávist. Co nám někdy brání v konkrétním činu? Srv. 1 Tim 1, 8

6.       V Př 17, 17 a 27, 9 čteme zajímavý popis přátelství. Máš s tím, jak je to zde popsáno, nějakou zkušenost? Jakou?

 

 

5.     David na útěku (vybrané texty – viz. jednotlivé body)

Čtěte: 1 Sam 21, 1 – 7; 24; 26

1.       1 Sam 20, 31 – v tomto textu vidíme, proč se Saul Davida tolik bál. Šlo nejen o Davidovu popularitu, ale i o pocit nejistoty ve svém království. Jonatanovi přikazuje, aby Davidovi dělil, že je synem smrti. Jonatan se ale příkazu vyhne. Varuje Davida a ten se dává na útěk. Na útěku se dopouští… čtěte 1 Sam 21, 4 – 7 a srovnejte s Mt 12, 1 – 7. David posvátné chleby jíst podle zákona nesměl, ale jedl je. Porušil nebo neporušil zákon? Jak v tomto chápeš Ježíšova slova o vztahu milosrdenství a oběti?  Co pro tebe konkrétně znamená Ježíšovo milosrdenství převyšující oběť?

2.       Jak rozumíte úloze zákona? Je pro nás závazný? Čtete Řím 7 - a 8, 9. Znáte boj popisovaný v Řím 7? Jaká je zdola zákona? K čemu nás vede? Jak popisovaný boj zvítězit? Máš s tímto nějaké zkušenosti?  

3.       1 Sam 24, 1 – 7 David má Saula v hrsti, přesto jej nezabije, i když na něj naléhají jeho spolubojovníci (v 5).  Jak se vyrovnáváš s tím, když víš, co bys měl/neměl udělat a jsi vystaven tlaku okolí? Co ti pomáhá obstát?

4.       Vv 7 vidíme, že David není ochoten překročit jistou mez a tou je zabít Hospodinova pomazaného. Na tomto místě vidíme, že je pro něj důležitější poslušnost a respekt k Božím řádům, než naslouchání okolí nebo i svým potřebám (kdyby Saula zabil, hodně by se mu ulevilo). David si situaci mohl omluvit, říci si „Bůh mi ho vydal“. Někdy tyto „svaté výmluvy“ používáme i my. Kdy myslíš, že bychom je poslechnout neměli? Stál jsi někdy před podobným rozhodnutím – příležitost vs. Boží vůle, která ale jde proti příležitosti ?

5.       Př 21, 2 – čteme o dvojím měřítku. Naše pohnutky a Boží pohled. Jak si udržet čisté pohnutky? Čtěte Ž 26, 2 a139, 23. Jak se takto nechat „zrentgenovat“? Jak tato otázka souvisí s rolí zákona a milosti?

6.       David v námi přečteném textu jednal z hlediska okolí hloupě (nezabil Saula). V krátkodobém úhlu pohledu by si pomohl, ale v dlouhodobém nikoli. Máš nějakou podobnou zkušenost, kdy se ti poslušnost Bohu „nevyplatila“ resp. ano, ale až v dlouhodobém časovém horizontu?

 

6.   David na útěku II – „psychologie Davidova strachu a úzkosti“

 

1.       1 Sam 30, 1 – 6. Vidíme, že David se dostal do velmi kritické situace (v. 4 a 6). Srv. s 1 Kor 1, 8 – 11. Prožil jsi někdy podobnou situaci, jak jsi jí řešil a co si se naučil – o sobě a Bohu? Proč myslíš, že Bůh tyto situace dopouští?

2.       Vv 17 čteme, že David nakonec zvítězí, ale… 21 – 24. Srv. Mt 21, 1 – 16. V čem vidíte, že je Boží (Davidova) spravedlnost jiná, než by ostatní očekávali? Co vlastně rozhodlo o tom, kdo má dostat odměnu? Jak toto souvisí se zvěstováním evangelia? S tím, jak posuzujeme druhé křesťany?

3.       Přečtěte Ž. 56, který byl napsán jako reakce na pronásledování. Vidíme zde děj jakoby zevnitř, z perspektivy Davidova srdce. David několikrát vyznává, že „doufá“. Jak se jeho doufání konkrétně projevuje v dalších slovech tohoto Žalmu? Jak toto aplikovat do našich někdy složitých situací?

4.       David velmi konkrétně popisuje kroky, které proti němu dělají jeho nepřátelé. Máš podobné zkušenosti? Proč myslíš, že se takto lidé chovají? Dokonce zde čteme o „plánech“… Co druhé vede k nenávisti?

5.       Dvakrát je v tomto Žalmu zmiňováno, „co mi může udělat člověk?“. Srv. 1 Petr 3, 14; Lk 12, 4 – 7. Jak překonat strach z lidí? Pokuste se svoji odpověď podložit uvedenými texty (včetně Žalmu).

6.       Vv. 13 čteme o splnění slibů v podobě oběti díků. Proč díky? Srv. Lk 17, 11 – 18. Jaká je pointa tohoto příběhu? Co se z něj můžeme naučit a jak jsme na tom s vděčností my? Jak rychle nám „otrne“? Co nám brání v tom, abychom byli PB vděčni a jak mu vděčnost projevit (mimo poděkování v modlitbě)?  

 

 

7.       2 Sam 1 – 3 Davidovo kralování – boj s opozicí (vybrané texty)

 

1.       2 Sam 1, 17 – 18. V tomto textu, ale i dále máme Davidův žalozpěv nad Saulem a Jonatanem. Místo radosti nad tím, že se mu otevřela cesta k moci, vidíme smutek. Co to říká o Davidovi? Jak se ti daří držet v mezích vlastnost, které se říká škodolibost („libost“ nad selháním druhých)? Kde se v nás bere? Jak se škodolibosti vyhýbat?

2.       2 Sam 2, 4; 8 – 9. V textech vidíme, že pomazaní králové jsou dva. David a Saulův syn, který se stává „vdorokrálem“. Z toho plyne další válka – 3, 1. Saulova větev šla ve stopách svého otce… Možná Íš-bóšet dělal ve vztahu k Davidovi to, co viděl u svého otce. Kde vidíš, že tě negativně ovlivnili rodiče? Dokážeš si ti přiznat a vymanit se z toho? Pokud ano, jak? Pokud ne, proč? S jakou negativní rodinou vlastností nejvíce bojuješ?

3.       Co je svět světem, lidé bojují o moc a vliv. Stejně je to i v tomto příběhu. Proč? Co je na moci tak přitažlivého a hrozí ti něco podobného? Jak se to projevuje? Jak s tím bojuješ?

4.       Čtěte tyto texty: 2 Sam 3, 6 – 13; 20 – 21; 23 – 24; 27 – 32. Vidíme, že jedna nepravost stíhá další a že situace působí jak sněhová koule, která na sebe nabaluje další a další sníh. Jak zabránit, aby se člověk do podobných intrik nedostal? Máš nějaké zkušenosti ze svého okolí? Života? Jak si zachovat čistý štít a přitom nebýt jen moralistou? Srv 2 Kor 4, 2 – především první část

5.       2 Sam 3, 33 – 39 – čteme o Davidově reakci, kterou si získal lid (36). Čím myslíte, že si David lid získal? Plyne z toho nějaký příklad pro nás? Zažil jsi někdy něco podobného? Srv. Kol 3, 23

6.       2 Sam 39 – bojovní a král David hovoří o tom, že je „slabý“, nicméně se ukazuje, že jeho slabost je jeho silou. Jak? Dokážeš přiznat slabost? Kdy je to správné? Srv. 1 Kor 2, 3. Zažil jsi někdy něco podobného? Jak jsi se s tím vyrovnával?

 

 

8.    Davidovo kralování II.

 

1.       2 Sam 5, 1 – 4 David se zbaví opozice a je definitivně králem nad Izraelem. Je mu 30 let, tedy je relativně mladý na to, aby vzal takovouto zodpovědnost. Přesto svůj úkol přijímá. Kde vidíš největší nebezpečí a pokušení, když se dostáváš na pomyslný vrchol? Srv. Př 16, 18; 28, 14; Ez 16, 49

2.       Celý Davidův život je bojem, především s kmenem Pelištejců. Ve 2 Sam 5, 19 a 23 čteme stejnou věc…. Vypadá to hodně jednoduše, nicméně sami víme, jak to někdy v našem životě chybí. Proč se Boha někdy neptáme? Prožil jsi někdy v poslední době Boží oslovení, které ti pomohlo rozhodnout se?

3.       Čtěte 2 Sam 6, 1 – 9. Tento text působí dost drsně… Jenže někdy zapomínáme, že Bůh je třikrát svatý. Ve Starém zákoně bylo přesně vymezeno, jak nakládat s Boží truhlou. Zde vidíme, že zřejmě tyto příkazy byly překročeny a Uzu to stálo život. Vv. 7 čteme, že Uza zemřel pro „neúctu“. Jak si představuješ „úctu před Hospodinem“? K čemu nás vlastně vede vědomí Boží svatosti? Srv Iz 6,3,  Zj 1, 17 (čti dál Izaiáše a Zjevení)…

4.       Čtěte 2 Sam 7, 1 – 4, 12 – 14. David má bohulibý nápad postavit příbytek pro stánek smlouvy. Nakonec je mu ale skrze Nátana sděleno, že příbytek postaví až jeho potomek. 2 Sam 7, 17, 19. David Boží vůli přijímá, i když je jiná, než by si představoval. Zažil jsi někdy něco podobného? Jak ses vyrovnával s tím, když ti Bůh překřížil plány?

5.       2 Sam 9, 1 – 3 David přes mnohé povinnosti, které měl, si vzpomene na Jonatana a konkrétně na jeho potomky. Přichází k němu chromý Jonatanův syn vv. – 8 – 9. Proti Davidovi je „nula“, přesto mu David projeví milosrdenství. I my máme mezi sebou „chromé“ – viz. Ježíšova slova Mt 25, 40. Koho ve svém okolí vnímáš jako „bezvýznamného potřebného, či slovy Ježíše jako „maličkého“? Dokážeš si těchto lidí všimnout? Proč někdy ne?

6.       Čti 2 Sam 10, 1 – 5. Čteme o ošklivé zradě. Na Davidovu velkorysost je odpovězeno tím, že je David nařčen ze špatných úmyslů. Nakonec dojde k bitvě vv. 12 – 13 a 19 a Davidovo vojsko vyhraje, nicméně zastavme se u zrady Davidových „přátel“.  Problém začal ve v. 3 – kdy je Chanúnovi napovězeno, že David jedná ze zlých úmyslů. Ž 31, 14, Př 10, 18, Jer 20, 10. Přemýšlejme nad tím, jak dokážeme ovládat jazyk… Proč myslíte, že člověk pomlouvá? Jak toto v sobě ovládnout?

 

9.    Anatomie hříchu

Čtěte 2 Sam 11

1.       V prvním verši čteme zmínku o tom, že David se vlastně zříká svého úkolu, kterým bylo vést armádu. Místo sebe posílá náhradu. Už zde nastává problém, který někdo shrnul slovy hřích je nejen dělat, co nemám, ale i nedělat co mám. V podobném duchu mluví o Ježíš – viz. Mt 25, 35 – 40 kdy ti, kdo selhali, nikomu neubližovali, „jen“ neudělali, co měli. Proč si myslíš, že někdy neděláme, co máme? Co nám v tom brání? O jaké oblasti se může jednat?

2.       V. 2 – 5. Vidíme, že David se dopustí smilstva, které začalo tím, že Bat-šebu viděl. Proces jeho pádu by se dal shrnout do slov – viděl, přemýšlel, konal (a později zametal stopy). Všechny tři oblasti hrály v Davidově selhání důležitou roli, navíc se tento proces nemusí odehrávat jen u sexuálního selhání. Podobný příběh čteme už u Adama a Evy, kteří „viděli“, že je v ráji strom s dobrými plody (Gn 3, 6), pak diskutovali (nejdříve Eva s hadem, pak spolu) a nakonec jedli. Diskutujte, jakou roli hraje v pokušení zrak (nemusí se jednat jen o pokušení sexuální), jak naše přemýšlení a jak toto ovlivňuje skutek. Dá se z tohoto vyskočit? Máte nějaké zkušenosti?

3.       V. 6 – 15 Proč pozve David Uriáše – manžela Bat-šeby domů? Viz. verše 11. a 13… Davidovi ale jeho plán selže. Navíc Uriáš zahanbuje Davida, nechce se svojí ženou spát, dokud je v bitvě – zdůvodnění je vv 11. Hlavní myšlenka není o tom, zda mít či nemít sex se svojí ženou, ale o to, že Uriáš chce být vůči těm, které vede autentický. Srv. s Fil 2, 7. Proč myslíš, že „být pravdivý, autentický“ je tak důležité? Jak konkrétně toto naplňuješ ve svém životě? V práci? Ve službě? Doma?

4.       V 16 – 24 Když Davidovi nevyšel „plán A“, vymyslí poněkud drsnější „plán B“, do kterého zatahuje i Joába. Co myslíte, že vedlo Davida k tomu, aby zašel až tak daleko, že se zbavil jednoho ze svých klíčových lidí? Přece věděl, že jedná špatně. Co to vypovídá o tom, jak hřích postupně proniká lidskou osobnost?

5.       V 25 – 27 Davidovi jeho lest projde, vezme si Bat-šebu a vše vypadá v pohodě. Je pravda, že podobně to někdy chodí i v životě – tedy že hřích projde a člověk má pocit, že je vše urovnané tím, že nenesu následky. Čtěte Ž 10, 1- 4 a 13. Nemáte někdy pocit, že některým lidem vše prochází? Jak se s tím vyrovnáváte?

6.       Na konci 11 kapitoly je malinká zmínka – přesto však zmínka velmi důležitá… Je vůbec nutné, aby tam tato zmínka byla, přece z textu víme, že to co David provedl, se Hospodinu nemohlo líbit. I když to zní jasně, přesto se ukazuje, že měřítka dobra a zla nenastavuje člověk, který si nakonec vše dokáže zdůvodnit. Jak jako křesťané zjišťujeme, že jsme zhřešili? Čtěte Žd 4, 12 a J 16, 7 – 8. Jak se oběma „nástrojům“ otevírat mj. proto bychom byli citliví na to, co se BP v našich životech nelíbí?

 

 

10.     Ž 51aneb pokání nebo „sorry brácho, error“

Tento text se na rozdíl od předešlých netýká historických dějů, nicméně nás uvádí do toho, co David prožil s Bohem poté, co si uvědomil svůj hřích smilstva a vraždy. Jedná se o nejsilnější Biblický text vyjadřující, co to znamená skutečné pokání.

1.       Zkuste pojmenovat rozdíl mezi pokáním a lítostí. Srv.  2 Kor 7, 10 a proč vůbec je pokání tak důležité?

 

2.       Hříchu litoval i Jidáš… jaký vidíš rozdíl mezi jeho „pokáním“ a pokáním popsaným v Ž. 51?

 

3.       Čtěte v. 5 – 8. V čem vidíš podstatu zde popsaných vyjádření? Mohou být v něčem inspirací i pro nás?

 

4.       Zdá se, že David byl z toho, co udělal, hodně vyděšený. Z pohledu dnešní společnosti to je dost hrozné (vražda) popř. částečně nepřijatelné (nevěra). Nicméně panovníci v jeho okolí by si s podobnými „kousky“ hlavu nelámali. Tedy Davida nevyděsila především velikost hříchu (vraždy, smilstvo, lhaní), ale… v. 6. Možná někdy toto v našem pojetí hříchu chybí. Jak vnímáš Boží svatost, jak vnímáš to, že hříchem se dotýkáme nejen lidí, ale – především Boha?

 

5.       Zkuste se chvíli bavit o tom, co hřích udělal v životě Davida, ale i o tom, co dělá v našich životech. Zkuste použít i text 51. žalmu.

 

6.       David nekončí jen u smutku, ale žalm přináší naději. Pátrejte, kde se v textu píše o naději a o odpuštění a pokuste se vámi vybrané verše převyprávět svými slovy a případně jakou vy máte zkušenost s Božím odpuštěním.

 

7.       Vv.  18. čteme, že Bůh na prvním místě nestojí o naše oběti, ale o „zkroušeného ducha“. Zřejmě to znamená, že Bůh stojí především o postoj, v kterém si člověk je vědom svých selhání, ale zároveň s nimi jde za tím, kdo odpouští. Kdy jste naposledy prožili odpuštění? Jakou roli hraje pokání ve vašem životě?

 

11.   2 Sam 12, 1 – 25  (Ne)schopnost sebe-nazření)

1. Pročtěte si pozorně dvanáctou kapitolu a pokuste se jednou větou shrnout, o co v ní jde.

 

2. David se rozčílí, když slyší, co boháč provedl chudákovi, jenže jeho rozčilení je absurdní na pozadí toho, co provedl sám. Srv. Lk 6, 41… stává se vám něco podobného? Proč se toto v našich životech děje? Kde je problém a co s tím?

 

3. V. 7 – 8. Před tím, než se David dozví, co provedl (tedy co už vlastně věděl), Bůh mu skrze Nátana říká, co pro něj udělal. Jako kdyby zde bylo řečeno – dal jsem ti všechno, co potřebuješ, ale stejně ti to nestačilo. Proč myslíte, že je takto uvozeno Davidovo obvinění? Co to ukazuje o kořenech našeho hříchu?

 

4. Vv. 9 – zde slyšíme zcela „natvrdo“, co David udělal. Bez vytáček, vysvětlování, psychologizování… atd. Není to příliš tvrdé? Přece David si možná „nemohl pomoci“, bylo to „silnější než on, všichni vládci to takto dělali, byl unavený, miloval ji…“? Dokážete věci pojmenovávat? Máte někoho, kdo je ochoten vám věci říkat přímo (nějakého Nátana)? Jak snášíte, když vás někdo upozorní, že jdete proti Božím řádům? Srv. Žd 10, 25 – 2. Polovina verše.

 

5. Přes to, že Bůh Davidovi odpustil, některé následky jeho hříchu zůstaly. Odpustil mu tedy Bůh skutečně? Máte s něčím podobnou zkušenost? Co s tím, když následky zůstávají? 

 

6. 13 – 18 – čteme, že se David postí a lituje hříchů. Více o tomto jsme studovali skrze Ž 51. Nicméně Davidovo pokání má též svůj konec. Proč myslíš, že i tento rozměr pokání je důležitý a proč nám někdy může dělat problémy?  S čím souvisí (v. 13)? Máte s tímto nějakou zkušenost? Srv. Ž 103, 12